Terms of Use

Õiguslik teade

Järgmised tingimused reguleerivad selle veebisaidi (edaspidi „veebisait“) ja sellel olevate või selle kaudu juurdepääsetavate materjalide kasutamist. Veebisaiti pakutakse teenusena ettevõtte Brink's, Incorporated (edaspidi „Brink's“) klientidele ja seda võib kasutada ainult informatiivsel eesmärgil. Üksikuid eksemplare saab alla laadida allpool toodud sätete kohaselt. Veebisaidile sisenedes, seda sirvides või veebisaidilt mis tahes materjale alla laadides nõustute järgima alltoodud tingimusi.

Tingimused

Autoriõigus. Veebisaidil sisalduv teave, sealhulgas kogu kujundus, tekst, pildid, pressiteated ja muu teave, on kaitstud Ameerika Ühendriikide ja teiste autoriõiguse seadustega ning see on Brink’si omandis või seda kasutatakse omanikult saadud autoriõiguste litsentsi alusel. Teavet ei tohi Brink’si eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida, reprodutseerida, edastada, kuvada, esitada, levitada, rentida, all-litsentsida, muuta, salvestada hilisemaks kasutamiseks ega muul viisil täielikult või osaliselt kasutada muuks kui teie enda isiklikul ja mitteärilisel otstarbel, tingimusel et kõik koopiad sisaldavad autoriõiguse ja muid teatisi, mida kuvatakse koos veebisaidi materjalidega. Te ei tohi Brink’si eelneva kirjaliku loata selliseid eksemplare teistele tasu eest ega tasuta levitada. Brink’s ei garanteeri, et veebisaidil kuvatud materjalide kasutamine ei riku kolmandate isikute õigusi, mis ei kuulu Brink’sile ega ole temaga seotud. Veebisaidi mistahes materjalide omavoliline kasutamine võib rikkuda autoriõiguse seadusi, kaubamärgiseadusi, eraelu puutumatuse ja avaldamise seadusi ning kommunikatsioonieeskirju ja põhikirju. Teatame, et Brink's rakendab jõuliselt oma intellektuaalomandi õigusi seaduse täielikus ulatuses, sealhulgas tsiviilkahjude, karistuste, ettekirjutuste ja, kui see on lubatud, kriminaalvastutusele võtmise taotlemisega.

Kaubamärgid. Veebisaidil kuvatud kaubamärgid, logod ja teenusemärgid (üheskoos edaspidi „kaubamärgid“) on Brink’si ja tema sidusettevõtete kaubamärgid. Midagi veebisaidil sisalduvast ei tohi tõlgendada mistahes litsentsi või õigusena ühegi kaubamärgi kasutamiseks ilma Brink’si kirjaliku loata. Mistahes kaubamärgi loata kasutamine on rangelt keelatud.

Linkimine. Vaatamata eelmistele lõigetele antakse teile piiratud mittevälistav õigus luua hüperlink veebisaidile tingimusel, et (i) te ei eemalda ega varja autoriõiguse teadet ega muid veebisaidi teateid, (ii) link ei kujuta Brink’si ega selle tooteid ega teenuseid vääralt, eksitavalt, halvustavalt või muul moel laimavalt, (iii) te teatate Brink’sile sellest lingist, helistades numbril 1(804) 289-9707 ja saates meie kodulehelt e-kirja ning (iv) te lõpetate viivitamatult veebisaidi lingi pakkumise, kui Brink’s või tema sidusettevõte seda taotleb. Te ei tohi kasutada veebisaidi linkimiseks Brink’si logo ega muud Brink’si kujundust või kaubamärki, kui te pole saanud selleks Brink’si selgesõnalist kirjalikku luba. Brink’s jätab endale õiguse tühistada kogu litsents või teie õigus konkreetseid linke kasutada. Mingil juhul ei tohi te veebisaiti ega selle sisu endale sobivat „raamida“ ega veebisaidi osi serverisse kopeerida. Veebisaidi kõik lehed peavad olema täielikult kuvatud (sealhulgas kõik kaubamärgid, kaubamärgi-, reklaami- ja reklaamimaterjalid) ilma ümbritseva raami, äärise, serva, kujunduse, kaubamärgi, kaubamärgi, reklaami- või reklaamimaterjalideta, mida algselt veebisaidi lehel ei kuvata.

Garantiid pole. Veebisaidil sisalduvat teavet pakutakse ilma garantiideta ega kinnitusteta selle teabe täpsuse, täielikkuse või õigeaegsuse kohta. Brink's ei vastuta mis tahes vigade või väljajättude eest veebisaidi sisus. Brink’s jätab endale õiguse muuta veebisaidil sisalduvat teavet ette teatamata ega võta endale kohustust veebisaidil sisalduvat teavet ajakohastada. Eelöeldut piiramata pakutakse sellel veebisaidil kõike „NII NAGU ON“ IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS KAUDSETE GARANTIIDETA, MIS ON SEOTUD KAUBAMÄRGI, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE VÕI KAUBAMÄRGIÕIGUSE MITTERIKKUMISEGA. Pange tähele, et mõned jurisdiktsioonid ei pruugi lubada kaudsete garantiide välistamist, mistõttu mõned ülaltoodud erandid ei pruugi kehtida. Samuti ei võta Brink's vastutust võimalike kahjude või viiruste eest, mis võivad teie arvutit või muud vara nakatada veebisaidi ligipääsu, kasutamise, sirvimise või sealt millegi allalaadimise tagajärjel.

Vastutuse piiramine. ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA BRINK’S VÕI SELLE HARUETTEVÕTTED OTSESE, KAUDSE, ERI-, KAASNEVA VÕI MUU KAHJU EEST, MIS TULENEB TEILE VEEBISAIDI KASUTAMISEST, SEALHULGAS KAOTATUD TULUDE, ÄRITEGEVUSE HÄIRETE JA PROGRAMMIDE VÕI MUUDE ANDMETE KAOTAMISE EEST.

Brink’sile saadetud teave. Brink’s keelab teil saata, postitada või muul viisil Brink’sile või veebisaidile edastada teavet, mida peate konfidentsiaalseks või omandiõigusega kaitstuks. Pange tähele, et kui te sellist teavet või materjali saadate, postitate või edastate, eeldab Brink's, et see pole konfidentsiaalne ega omandiõigusega kaitstud, sõltumata võimalikest vastupidistest teadetest. Mis tahes teabe või materjali saatmise, postitamise või edastamisega annate Brink’sile ja tema sidusettevõtetele piiramatu ning tühistamatu litsentsi nende materjalide või teabe kasutamiseks, müümiseks, reprodutseerimiseks, kuvamiseks, esitamiseks, muutmiseks, edastamiseks ja levitamiseks ning nõustute, et Brink’s võib vabalt ja mis tahes eesmärgil kasutada ideid, ettepanekuid, andmeid, küsimusi, kontseptsioone, oskusteavet või meetodeid, mille te saadate, postitate või edastate.

Lingitud veebisaidid. Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Sellised lingid on mõeldud ainult kasutaja mugavuse huvides. Brink'sil pole välistel veebisaitidel leiduva sisu üle kontrolli ja ta ei vastuta selle eest. Sellistele kolmandate osapoolte veebisaitidele viitavad lingid ei tähenda selliste veebisaitide ega nende sisu sponsorlust, propageerimist ega heakskiitu. Seetõttu ei anna Brink's mingeid garantiisid selliste veebisaitide privaatsuspõhimõtete ega kasutustingimuste kohta, samuti ei kontrolli ega taga Brink’s teabe, andmete, teksti, tarkvara, muusika, heli, fotode, graafika, videote, sõnumite või muude materjalide täpsust, terviklikkust ega kvaliteeti. Kui otsustate minna mõnele veebisaidiga lingitud kolmanda osapoole veebisaidile, teete seda täielikult oma vastutusel.

Isiklik teave ja privaatsus. Brink’si ja tema sidusettevõtete veebiserverid võivad koguda veebisaidi külastajate IP-aadresse. Selle teabe võib koondada külastuste arvu, keskmise külastusaja, vaadatud lehtede jms mõõtmiseks, et mõõta veebisaidi kasutamist ja vajadusel sisu parandada. Veebisaidi teatud osade vaatamisel võidakse teave teie arvutisse salvestada. See teave on „küpsise“ või sarnase failina ja laseb veebisaidi teie huvidele ja/või eelistustele paremini vastavaks kohandada. Brink's kogub meie külastajatelt ainult vabatahtlikult esitatud isikuandmeid. Isiklik teave võib sisaldada nime, ametinimetust, ettevõtet, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muud sarnast. Kui seda eraldi ei öelda, ei nõua me seda teavet oma veebisaidi mistahes osale juurdepääsu andmiseks. Brink's ei kavatse koguda isikuandmeid alla 13-aastastelt isikutelt. Brink's võib isiklikke andmeid asjakohaste seaduste loal ja nõudmisel salvestada ja avaldada, sealhulgas avaldada andmeid, kui see on vajalik või soovitatav (i) Brink’si või teiste õiguste, turvalisuse või omandi kaitsmiseks ja (ii) juriidiliste või regulatiivsete nõuete täitmiseks. Nagu eespool öeldud, sisaldab veebisait linke teistele veebisaitidele ja Brink'sil puudub kontroll nende saitide privaatsuspõhimõtete üle.

Tulevikku suunatud avaldused. Veebisait võib sisaldada nii ajaloolist kui ka tulevikku suunatud teavet. Avaldused Brink’si ülemaailmse tegevuse, iga riigi finantskeskkonna, infotehnoloogiasse investeerimise, finantstulemuste, globaalsesse juhtpositsiooni, turvalise transpordi- või koduturbeäri, ärikasumi, tegevuse tõhususe, klientide säilitamise püüdluste ja Brink’si kasvuvõimaluste parendamise kohta hõlmavad tulevikku suunatud teavet, mis on seotud teadaolevate ja tundmatute riskide, ebakindluse ja ettenägematustega, mistõttu tegelikud tulemused, tulemuslikkus ja saavutused võivad eeldatust oluliselt erineda. Sellised riskid, määramatused ja ettenägematud asjaolud, millest paljud on Brink’si kontrolli alt väljas, sisaldavad üldisi siseriiklikke ja rahvusvahelisi majandus- ja äritingimusi, siseriiklikku ja rahvusvahelist nõudlust Brink’si teenuste järele, tööstusharu hinnakujundust ja muid konkurentsi mõjutavaid tegureid, valitsuse uusi määrusi ja/või seadusandlikke algatusi, kulude või kulutuste erinevusi ja probleeme või viivitusi Brink’si ja/või avaliku või erasektori tarnijate, teenusepakkujate või klientide infotehnoloogia rakendamisel.

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus. Kõigile veebisaidi kasutamisega seotud küsimustele kehtib Virginia osariigi õigus. Need, kes otsustavad veebisaidile juurde pääseda mujalt, teevad seda omal algatusel ja vastutavad kohalike seaduste järgimise eest, kui need on kohaldatavad. Nõustute alluma Virginia Henrico maakonna ringkonnakohtu ja Virginia idapiirkonna Richmondi rajooni Ameerika Ühendriikide ringkonnakohtu ainuõiguslikule kohtualluvusele.

Rikkumised, muudatused. Brink’s jätab endale õiguse kasutada käesolevate tingimuste rikkumiste korral kõiki seaduslikke ja asjakohaseid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas õiguse blokeerida veebisaidile juurdepääs konkreetselt Internetiaadressilt. Brink's võib seda postitust värskendades käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Kõik sellised muudatused on teie jaoks siduvad ja seetõttu peaksite seda lehte regulaarselt külastama, et hetkel kehtivad tingimused üle vaadata.

OLETE VASTUTAV SELLE EEST, ET TE PAROOLI (PAROOLE) VOLITAMATA ISIKUTELE EI AVALDAKS NING SÄILITAKSITE OMA PAROOLI(DE) TURVALISUST.